Ο Υπουργός Υποδομών ενέκρινε το 4ο Πρακτικό της Ομάδας Εργασίας για την ενιαία εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021.

Το πρακτικό δίδει απαντήσεις στα κάτωθι ερωτήματα:

ΕΡΩΤΗΜΑ 1ο: Η απευθείας ανάθεση συνολικού προϋπολογισμού μέχρι ποσοστού 10% των πιστώσεων της αναθέτουσας αρχής για έργα, μελέτες, παροχή τεχνικών και λοιπών υπηρεσιών σε σχέση με πιστώσεις συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Απάντηση:Οι απαγορευτικοί κανόνες των διατάξεων των παρ. 4 και 5 του άρθρου 118 ν. 4412/2016 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του εφαρμόζονται αθροιστικά από 1.6.2021, για απευθείας αναθέσεις συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, ανεξάρτητα της πηγής προέλευσης της χρηματοδότησης των εν λόγω συμβάσεων.

ΕΡΩΤΗΜΑ 2ο: Η διάταξη του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση της από το άρθρο 43 του ν. 4782/2021 τυγχάνει εφαρμογής σε εν εξελίξει διαγωνισμό.

Απάντηση:Το άρθρο 103 του Ν 4412/2016 αναφέρεται στην πρόσκληση που απευθύνεται, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των προσφορών, προς τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης, καθώς και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.

Οι διατάξεις του άρθρου 103, όπως ισχύει από την 1η-6-2021  εφαρμόζονται και στους εν εξελίξει διαγωνισμούς αρκεί να μην είχε διαμορφωθεί, πριν την 1-6-2021 κάποια νομική κατάσταση (όπως λ.χ. έκδοση απόφασης αποκλεισμού του προσωρινού αναδόχου πριν την 1η-6-2021, λόγω μη προσκόμισης των αναγκαίων δικαιολογητικών εντός της προθεσμίας της παρ. 1), η οποία δεν μπορεί να ανατραπεί με βάση τη νέα πλέον μορφή του άρθρου, αφού θα έπρεπε να ανακληθεί η προηγούμενη απόφαση αποκλεισμού, η οποία όμως δεν ήταν παράνομη σύμφωνα με την διάταξη όπως ίσχυε κατά τον χρόνο που εκδόθηκε.
ΕΡΩΤΗΜΑ 3ο:Διευκρινίσεις ως προς τα κριτήρια ανάθεσης του άρθρου 86 ν. 4412/2016.

Σε περίπτωση που σε χρονικό σημείο προγενέστερο της εκδόσεως της ΥΑ που προβλέπεται στην παρ. 11Α του άρθρου 86, καθώς και των εγκυκλίων που προβλέπονται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 15 του αυτού άρθρου μια αναθέτουσα αρχή επιθυμεί να προβεί στη δημοπράτηση μιας σύμβασης έργου με κριτήριο ανάθεσης αυτό της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής:

Απάντηση:Τα επιλεγμένα κριτήρια ανάθεσης δεν θα πρέπει να παρέχουν στην αναθέτουσα αρχή απεριόριστη ελευθερία επιλογής και θα πρέπει να διασφαλίζουν την δυνατότητα πραγματικού και δίκαιου ανταγωνισμού και να συνοδεύονται από ρυθμίσεις που να επιτρέπουν την ουσιαστική εξακρίβωση των πληροφοριών που παρέχουν οι προσφέροντες.

ΕΡΩΤΗΜΑ 4ο: Το ζήτημα της ελάχιστης στελέχωσης των διαγωνιζομένων ως κριτηρίου τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας λαμβάνοντας υπόψη τις σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις που αυτό έχει στον ανταγωνισμό και στην ακριβόχρονη ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών

Απάντηση: Υπό την ισχύ του νέου άρθρου 76 του Ν. 4412/2016,  από 1.6.2021, προβλέπονται:

α) η έκδοση απόφασης του Υπουργού Υποδομών  με την οποία θα δίνονται κατευθύνσεις και οδηγίες στις αναθέτουσες αρχές ως προς τα κριτήρια χρηματοοικονομικής επάρκειας και τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας ανάλογα με τη φύση του έργου ώστε να τηρούνται οι αρχές της αναλογικότητας, διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης και β) η προηγούμενη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, προκειμένου να συμπεριληφθούν στα έγγραφα της σύμβασης απαιτήσεις χρηματοοικονομικής επάρκειας και τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας πέραν των οριζόμενων στο Π.Δ. 71/2019 ή να εισαχθούν παρεκκλίσεις από το περιεχόμενο της άνω απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

ΕΡΩΤΗΜΑ 5ο: Τρόπος υπολογισμού των εγγυητικών καλής εκτέλεσης σε διαγωνιστικές διαδικασίες οι οποίες ολοκληρώθηκαν πριν την 01-06-2021 και η σύμβαση θα υπογραφεί μετά την 01/06/2021.

Απάντηση: Ως βάση υπολογισμού του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης λαμβάνεται ό,τι προβλέπεται με ειδικό όρο της διακήρυξης, η οποία συνιστά το κανονιστικό πλαίσιο – κατά τα χρησιμοποιούμενα πρότυπα τεύχη της ΕΑΑΔΗΣΥ, ανεξαρτήτως του χρόνου υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

ΕΡΩΤΗΜΑ 6ο: Η εφαρμογή του άρθρο 88 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε,  σχετικά με τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές, σε διαγωνισμό που εκκίνησε (ημ. Δημοσίευσης Διακήρυξης) πριν την 01-06-2021 αλλά αποσφραγίζεται μετά την 1-06-2021

Απάντηση: Η εφαρμογή των νέων διατάξεων του άρθρου 88 του Ν 4412/2016, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του  είναι υποχρεωτική όταν έχει χρησιμοποιηθεί το νέο πρότυπο προκήρυξης της ΕΑΑΔΗΣΥ στο οποίο υπάρχει ρητή αναφορά περί της εφαρμογής των νέων διατάξεων ή ακόμα και αν τυχόν ρητά επιβάλλεται η εφαρμογή του άρθρου 32 του Ν 4782/2021 σε διαγωνισμούς στους οποίους χρησιμοποιήθηκε το προηγούμενο πρότυπο (το οποίο προσαρμόστηκε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής).
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, ο χαρακτηρισμός κάποιων προσφορών ως υπερβολικά χαμηλών γίνεται κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής και με τα κριτήρια που η ίδια προκρίνει (και με τα οποία αιτιολογεί την απόφασή της αυτή). Επομένως, παρότι δεν υποχρεούται, δεν κωλύεται  η αναθέτουσα αρχή να κρίνει κάποιες προσφορές ως υπερβολικά χαμηλές, χρησιμοποιώντας (και) το κριτήριο που περιλαμβάνεται στη νέα διάταξη της παρ. 5α του άρθρου 88, ανεξαρτήτως αν η προκήρυξη εφαρμόζει το προϊσχύσαν ή το νέο πλαίσιο του Ν 4782/2021.