Οι εγκαταστάσεις,  που αναφέρονται  στο  άρθρο 51 Ν. 4819/2021 , έχουν την υποχρέωση να διαθέτουν από 1η.6.2022 ως σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης την Οικολογική Διαχείριση και Οικολογικό Έλεγχο (EMAS) ή
Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001 ή άλλο ισοδύναμο.
Για τον σκοπό αυτό  καλούνται:
α) Οι φορείς πιστοποίησης Σύστηματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001 ή άλλου ισοδύναμου και
β) Οι επαληθευτές περιβάλλοντος και η Επιτροπή ΕΜΑS, να αξιολογούν και ελέγχουν ως προϋποθέσεις για την πιστοποίηση/ καταχώριση
ι. Για τους παραγωγούς αποβλήτων:

την εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων και περαιτέρω τη διαχείριση των αποβλήτων εντός της εγκατάστασής τους, εφόσον υλοποιούνται εργασίες διαχείρισης, τηρώντας την ιεράρχηση. Στην περίπτωση διαχείρισης των αποβλήτων εκτός της εγκατάστασης του παραγωγού, θα πρέπει ο παραγωγός να τεκμηριώνει με στοιχεία όπως συμβάσεις συνεργασίας με την εγκατάσταση επεξεργασίας – αποδέκτη, σχετικά παραστατικά κ.λπ. την τήρηση της ιεράρχησης από τον αποδέκτη. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί και η ευθύνη που φέρει ο παραγωγός αποβλήτων, όταν τα απόβλητα δεν είναι πλέον στην κατοχή του. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 41 του ν. 4819/2021 «όταν τα απόβλητα μεταφέρονται από τον αρχικό παραγωγό σε ένα ή περισσότερα νομικά πρόσωπα για προκαταρκτική
επεξεργασία, αυτό δεν συνεπάγεται κατά γενικό κανόνα απαλλαγή από την ευθύνη για τη διεξαγωγή μιας εργασίας πλήρους ανάκτησης ή διάθεσης».
ιι. Για τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων: την διαχείριση των αποβλήτων που παραλαμβάνουν από τους παραγωγούς, τηρώντας την ιεράρχηση. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξαντληθεί κάθε δυνατότητα ανακύκλωσης – ανάκτησης προκειμένου να μειωθεί στο ελάχιστο ή και να μηδενιστεί η ποσότητα αποβλήτων που χρήζουν τελικής διάθεσης. Δεδομένης μάλιστα αφενός της έλλειψης χώρων τελικής διάθεσης ιδιαίτερα για τα βιομηχανικά απόβλητα αλλά και της στρατηγικής επιλογής του ΕΣΔΑ για την μείωση της υγειονομικής ταφής, θα πρέπει να δοθεί κατά την αξιολόγηση ιδιαίτερη βαρύτητα στα παραπάνω αναφερόμενα

αναφέρει, εκτός των άλλων, η εγκύκλιος του Υπουργείου Περιβάλλοντος .