Ο Υπουργός Υποδομών υπέγραψε εγκύκλιο που παρέχει επιπλέον  διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 152 και 154 Ν. 4938/2022.

  • Έτσι, επιπλέον των όσων είναι ήδη γωνστά μέχρι σήμερα για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 152 Ν. 4938/2022,( τρόπος υπολογισμού της αξίας και πληρωμής πρώτων υλών)  αναφέρεται ότι:

Η  απομειωμένη τιμή εργασιών που περιλαμβάνουν υλικά που αποζημιώνονται απολογιστικά, δεν αποτελούν νέες εργασίες και εντάσσονται στην ίδια ομάδα του αρχικού προϋπολογισμού του έργου. Σύνθετα  άρθρα εργασιών που περιλαμβάνουν υλικά που αποζημιώνονται απολογιστικά, δεν αναθεωρούνται ούτε κατά το μέρος εργασιών που δεν περιλαμβάνουν το αποζημιωθέν απολογιστικά υλικό.

Ως εγκεκριμένη τιμή του υλικού που ίσχυε κατά τον χρόνο δημοπράτησης του έργου, λαμβάνεται η τελευταία επίσημη εγκεκριμένη τιμή του υλικού.

Ειδικότερα για τον σκοπό αυτόν γίνεται χρήση της τελευταίας εγκεκριμένης τιμαριθμικής του Γ’ τριμήνου του 2012 και της ανάλυσης της συνολικής τιμής μονάδας που υπολογίζεται βάσει αυτής από τα αντίστοιχα αναλυτικά τιμολόγια (ΑΤΟΕ, ΑΤΗΕ, ΥΔΡ, ΟΔΟ κλπ.) που αναφέρονται στον κωδικό αναθεώρησης του προϋπολογισμού μελέτης για την παραπάνω εργασία και ισχύει ο τύπος: Π υλικού (%) = Τ υλικού (Γ’ 2012) / Τ άρθρου (Γ’ 2012).

Με βάση το ανωτέρω ποσοστό υπολογίζεται η τιμή του υλικού (Τ (υλικού Εργολαβίας) που περιέχεται στη συμβατική τιμή του άρθρου της εκάστοτε εργολαβίας και πληρώνεται μέσω αυτού.

Ισχύει ο τύπος: Τ υλικού (Εργολαβίας) = Π υλικού (%) * Τ άρθρου (Εργολαβίας).

Η τιμή του υλικού όπως αυτή υπολογίζεται ανωτέρω αφαιρείται από τη συμβατική τιμή της εργασίας αφού πρώτα απομειωθεί κατά την προσφερθεíσα έκπτωση δημοπρασίας.

Ανάλογη μεθοδολογία ακολουθείται και για κάθε επόμενη εγκεκριμένη τιμή υλικού λαμβανομένης υπόψη της ανηγμένης τιμής του υλικού κατά το ποσοστό συμμετοχής του στην τιμή του άρθρου βάσει των πρακτικών της ΕΔΤΔΕ του Γ’ τριμήνου του 2012.

Ειδικά ως προς την άσφαλτο, ως εγκεκριμένη τιμή του υλικού της ασφάλτου που ίσχυε κατά τον χρόνο δημοπράτησης του έργου, λαμβάνεται, η τελευταία επίσημη εγκεκριμένη τιμή του υλικού βάσει των πρακτικών της ΕΔΤΔΕ του Γ’ τριμήνου του 2012, και πιο συγκεκριμένα αυτή του κωδικού*321* ΑΤΕΟ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ), η οποία και αφαιρείται από την τιμή του άρθρου του προϋπολογισμού μελέτης.

Η έκπτωση εφαρμόζεται στο σύνολο της ομάδας στην οποία ανήκει το εν λόγω άρθρο.

  •  Επιπλέον των όσων είναι ήδη γνωστά μέχρι σήμερα για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 154 Ν. 4938/2022 (καταβολή πριμ έγκαιρης παράδοσης έργου) , στην εγκύκλιο  αναφέρεται ότι για τη λήψη του πρίμ έχει τη δυνατότητα ο Ανάδοχος να μην προσκομίσει ισόποση εγγυητική επιστολή, αλλά να επικαλεστεί την υποβληθείσα εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, αρκεί αυτή να καλύπτει πραγματικά και την παροχή ισόποσου πριμ.
  • Τυχόν μεταβολές (παρατάσεις) του χρονοδιαγράμματος του έργου ως προς τις τμηματικές ή ενδιάμεσες τμηματικές ή αποκλειστικές προθεσμίες αυτού, εφόσον δεν παρατείνουν την συμβατική ή συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, δεν επηρεάζουν το δικαίωμα του Αναδόχου να αιτηθεί την πληρωμή του πριμ.
  • Διευκρινίζεται ότι η προθεσμία για την περάτωση του συνόλου του έργου ονομάζεται συνολική προθεσμία, ενώ οι προθεσμίες για την ολοκλήρωση συγκεκριμένων τμημάτων του έργου ονομάζονται τμηματικές προθεσμίες.