Με την έκδοση του ν. 4782/2021 επήλθαν σημαντικές αλλαγές στις διατάξεις του ν. 4412/2016 , πολλές από τις οποίες  επηρεάζουν τις έως σήμερα λειτουργικότητες του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες. Η Διεύθυνση Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης ΕΣΗΔΗΣ προέβη σε παραμετροποιήσεις στο Σύστημα προκειμένου να εκτελούνται ορθά οι νέες τροποποιημένες διαδικασίες, αναφέρει η εγκύκλιος του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Α. Η βασικότερη τροποποίηση που επήλθε, αφορά στην διεξαγωγή της διαδικασίας αποσφράγισης. Έως σήμερα το θεσμικό πλαίσιο προέβλεπε ότι αμέσως μετά την αποσφράγιση των φακέλων του κάθε σταδίου, οι συμμετέχοντες Οικονομικοί Φορείς είχαν άμεση πρόσβαση στα έγγραφα των λοιπών συμμετεχόντων Οικονομικών Φορέων. Έτσι:

-Για τις διαδικασίες Δημοσίων Συμβάσεων που εκκινούν μετά την 01.06.2021, εφαρμόζεται πλέον το τροποποιημένο άρθρο 100 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με το οποίο μετά την αποσφράγιση των κατά περίπτωση φακέλων των προσφορών, πρόσβαση στα έγγραφα αυτών έχει μόνον η Αναθέτουσα Αρχή και η Επιτροπή Διαγωνισμού. Η πρόσβαση  στο περιεχόμενο των προσφορών των συμμετεχόντων Οικονομικών Φορέων, θα πραγματοποιείται σε διακριτό, μεταγενέστερο χρόνο ανάλογα με την κατά περίπτωση ακολουθούμενη διαγωνιστική διαδικασία και το κριτήριο κατακύρωσης αυτής.
– Για τις  διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων και συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, οι οποίες έχουν εκκινήσει πριν από την 01.06.2021,  η αποσφράγιση συνεχίζει να εκτελείται όπως ίσχυε έως σήμερα, δηλαδή ακολουθείται από ταυτόχρονη πρόσβαση  στις προσφορές των συμμετεχόντων Οικονομικών Φορέων ανά στάδιο.

Στο Παράρτημα Ι το οποίο επισυνάπτεται στην εγκύκλιο δίνονται οδηγίες για τη διαδικασία της αποσφράγισης και της δημοσίευσης των προσφορών.

Β. Για τις διαδικασίες Δημοσίων Συμβάσεων που εκκινούν μετά την 01.06.2021  τροποποιείται στο Σύστημα ο τρόπος υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης από τον προσωρινό ανάδοχο. Όλη η διαδικασία πλέον (αποστολή πρόσκλησης για υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης, υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης από τον προσωρινό ανάδοχο, συμπλήρωση στοιχείων, διευκρινίσεις) θα πραγματοποιείται μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» της εκάστοτε ηλεκτρονικής διαδικασίας και δεν θα απαιτείται η διαδικασία της αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
– Για τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων και συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, οι οποίες έχουν εκκινήσει πριν από την 01.06.2021  η διαδικασία συνεχίζει να εκτελείται όπως ίσχυε έως σήμερα δηλαδή, μέσω της ενεργοποίησης της φόρμας «Στοιχεία αποσφράγισης Δικαιολογητικών Μειοδότη» και την επακόλουθη αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης.

Στο Παράρτημα ΙΙ το οποίο επισυνάπτεται στην εγκύκλιο δίνονται οδηγίες για την υποβολή και κοινοποίηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης.

Γ. Στο Σύστημα αναρτήθηκε μία νέα εκτύπωση  με τίτλο «Αίτηση Συμμετοχής» και αφορά μόνο στις διαδικασίες πρόσκλησης υποβολής αίτησης συμμετοχής (πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος- RFI). Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες Οικονομικοί Φορείς μετά την κατάρτιση της ηλεκτρονικής τους αίτησης συμμετοχής (επισύναψη των απαιτούμενων ηλεκτρονικών αρχείων και απάντηση τυχόν απαιτήσεων στην ηλεκτρονική φόρμα της διαδικασίας) και πριν την υποβολή αυτής, θα εξάγουν την εκτύπωση (αναφορά) του Συστήματος με τίτλο «Αίτηση Συμμετοχής», θα την υπογράφουν ηλεκτρονικά και θα την επισυνάπτουν ως τελευταίο αρχείο στην αίτησή τους .

Επισυνάπτεται συνοπτικός οδηγός στο Παράρτημα IΙI της εγκυκλίου.