Η υπεύθυνη δήλωση δύναται να είναι έγχαρτη ή ηλεκτρονική.

Σύμφωνα δε  με την αριθμ. 563/2005 Γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έχει γίνει αποδεκτή από τον αρμόδιο Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, πρόσωπα εφοδιασμένα με πληρεξούσιο ειδικό για τη διεκπεραίωση μιας υπόθεσης και στα πλαίσια αυτής μπορούν να συμπληρώνουν και να υπογράφουν για λογαριασμό τρίτων υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του ν. 1599/1986.

Περισσότερες διευκρινίσεις μπορείτε να διαβσάετε στην πρόσφατη Εγκύκλιο του  Υπουργείου Εσωτερικών