Σύστημα εσωτερικού ελέγχου του δημοσίου τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση –  Διευκρινίσεις επί των διατάξεων του Ν. 4795/2021, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 62 Α/2021 παρέχει εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία, εκτός των άλλων αναφέρει  ότι προβλέπεται σε κάθε Υπουργείο η σύσταση Αυτοτελούς Γραφείου Συμβούλου Ακεραιότητας, το οποίο υπάγεται ως οργανική μονάδα στον Υπουργό.

Επιπλέον, ορίζεται η σύσταση του Μητρώου υποψηφίων για την κάλυψη των θέσεων Συμβούλων Ακεραιότητας και προβλέπεται ποιοι υπάλληλοι έχουν δικαίωμα με αίτησή τους να εγγραφούν.

Το Μητρώο τηρείται ηλεκτρονικά στη Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του και περιλαμβάνει αποκλειστικά τα απαραίτητα εκείνα στοιχεία προς διασφάλιση τόσο των προσωπικών δεδομένων όσο και της διαφάνειας.