Τα  δημοτικά ν.π.δ.δ. που συστήθηκαν με οποιονδήποτε τρόπο από τους O.T.A. α’ βαθμού  καταργούνται αυτοδικαίως την 31η.12.2023 και οι αρμοδιότητές τους ασκούνται από την 1η.1.2024 από τον οικείο δήμο, αναφέρει  διευκρινιστική Εγκύκλιος  του Υπουργείου Εσωτερικών .

Από τις διατάξεις περί κατάργησης δημοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, εξαιρούνται ρητώς τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία,

Επίσης στην εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών καταγράφονται τα δημοτικά νπδδ που δεν θίγονται από τις διατάξεις περί κατάργησης των δημοτικών νπδδ.