Την 31η.12.2023:
• Καταργούνται αυτοδικαίως τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των δήμων που  λειτουργούν βάσει των διατάξεων των άρθρων 239-242 του ν. 3463/2006.
• Λύονται αυτοδικαίως οι δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις
Στις ανωτέρω ρυθμίσεις του ν. 5056/2023 δεν υπάγονται και δεν καταργούνται:
• Δημοτικά ιδρύματα,
• ν.π.δ.δ. που διέπονται από ειδικότερες διατάξεις και όχι από τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων
και Κοινοτήτων (λ.χ. Πανταζοπούλειος Λαϊκή Σχολή Δήμου Καλαμάτας),
• Σύνδεσμοι Ο.Τ.Α.,
• Δημοτικά λιμενικά ταμεία,
• Κοινωφελείς επιχειρήσεις στις οποίες λειτουργεί ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.,
• Κοινωφελείς επιχειρήσεις οι οποίες έχουν λυθεί βάσει των πάγιων διατάξεων του Κώδικα
Δήμων και Κοινοτήτων και βρίσκονται στο στάδιο της εκκαθάρισης,
• Λοιπές επιχειρήσεις της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης (λ.χ. Α.Ε., Αστικές εταιρείες Ο.Τ.Α. μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα/ Α.Μ.Κ.Ε., )
• Οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.).

Περιατέρω διευκρινίσεις παρέχει η σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών