Με αφορμή το γεγονός ότι περιήλθαν σε γνώση του Υπουργείου Εσωτερικών  περιπτώσεις όπου Αποκεντρωμένες Διοικήσεις δεν προχωρούν στην έγκριση αποφάσεων δημοτικών συμβουλίων περί επιβολής/αναπροσαρμογής τελών ή και ψήφισης τεχνικού προγράμματος, εκδόθηκε σχετική Εγκύκλιος η οποία, εκτός των άλλων, αναφέρει ότι …”συμπερασματικά συνάγεται ότι από τη διάταξη του αρ. 65 παρ. 5 του ν. 3852/2010, δεν κωλύεται η έγκριση, από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, αποφάσεων συμβουλίων ΟΤΑ που αφορούν την ψήφιση τόσο του προϋπολογισμού, όσο και των απαραίτητων συνοδευτικών αυτού”.