Ενημέρωση για τις βασικές αλλαγές που επήλθαν με τις διατάξεις του ν. 5056/2023 που αφορούν στο σύστημα διακυβέρνησης και τα όργανα διοίκησης των περιφερειών παρέχει η εγκυκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών.

Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι:

Με το άρθρο 12 του ως άνω Νόμου  επέρχονται αλλαγές  αναφορικά με τον ορισμό των αντιπεριφερειαρχών

Με το άρθρο 13 τροποποιείται ο τρόπος συγκρότησης και η σύνθεση των επιτροπών αποφασιστικού χαρακτήρα

Με το άρθρο 14 τροποποιείται η διαδικασία συγκρότησης – εκλογής του προεδρείου του περιφερειακού συμβουλίου

Με το άρθρο 15 εισάγονται αλλαγές  αναφορικά με τη σύγκληση του περιφερειακού συμβουλίου

Με το άρθρο 16 καταργούνται οι ρυθμίσεις που αφορούσαν στην κυβερνησιμότητα των περιφερειών λόγω της απλής αναλογικής

Με το άρθρο 17 προστίθεται νέο άρθρο στο ν. 3852/2010 αναφορικά με τη σύγκληση, κάθε δίμηνο, της νέας ειδικής συνεδρίασης λογοδοσίας μη αποφασιστικού χαρακτήρα της περιφερειακής αρχής με σκοπό τον έλεγχο των
πεπραγμένων της διοίκησης

Με το άρθρο 18 τροποποιείται  άρθρο  του ν. 3852/2010 περί απαρτίας και λήψης αποφάσεων του περιφερειακού συμβουλίου.

Με το άρθρο 19 εισάγοντας νέες διατάξεις αναφορικά με τη συγκρότηση και την εκλογή της περιφερειακής επιτροπής,

Με το άρθρο 20, προστίθεται νέο άρθρο  στο ν. 3852/2010 που αφορά στις αρμοδιότητες της περιφερειακής επιτροπής

Με το άρθρο 26 ορίζεται ότι από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η Ιανουαρίου 2024 η οικονομική επιτροπή και η εκτελεστική επιτροπή των περιφερειών καταργούνται και τις αρμοδιότητές τους ασκεί η περιφερειακή επιτροπή