Στους πίνακες εκτελεστέων έργων έτους 2023 θα καταγράφονται τα βασικά στοιχεία ταξινόμησης, προϋπολογισμού, χρηματοδότησης και κατάστασης υλοποίησης των έργων, των μελετών και των λοιπών δράσεων των δήμων, των περιφερειών και των λοιπών φορέων της αυτοδιοίκησης, που πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:
α) έχουν ενταχθεί σε χρηματοδοτικά προγράμματα της Κεντρικής Κυβέρνησης, ανεξάρτητα από το εάν έχει ολοκληρωθεί η εγγραφή τους στον προϋπολογισμό ή έχει εκδοθεί η απόφαση πολυετούς ανάληψης υποχρέωσης,
β) η εγκεκριμένη χρηματοδότηση υπερβαίνει το ποσό των 20.000€ και
γ) δεν είχαν ολοκληρωθεί ή απενταχθεί και δεν είχαν αποπληρωθεί μέχρι τις 31.12.2022,

αναφέρει εκτός των άλλων η εγκύκλιος 422/2023  του Υπουργείου Εσωτερικών .