Με την εγκύκλιο που εξέδωσε το Υπουργείο Εργασίας  γνωστοποιείται η έναρξη λειτουργίας αναβαθμισμένης υπηρεσίας ελέγχου εγκυρότητας η οποία, παρέχει τη δυνατότητα στον χρήστη, να επιβεβαιώνει την εγκυρότητα των χορηγηθέντων ενιαίων Αποδεικτικών Ασφαλιστικής Ενημερότητας (ΑΑΕ)  του e-ΕΦΚΑ, σύμφωνα με την ημερομηνία έκδοσής τους, καθώς και οι νέες παρεμβάσεις στην υπηρεσία και οι λειτουργικότητες που εκτελούνται.

Μετά την ταυτοποίηση του ΑΑΕ με τον Αριθμό Εγκυρότητας ανακτάται το εκδοθέν ΑΑΕ στη μορφή που ίσχυε κατά την έκδοσή του, σε φόρμα φορητού εγγράφου (PDF). Με τη νέα λειτουργικότητα διασφαλίζεται ο έλεγχος ασφαλιστικής ενημερότητας και, αντίστοιχα, η εγκυρότητα του ΑΑΕ, κατά την ημερομηνία έκδοσής του.