Σκοπός της εγκυκλίου που εξέδωσε το Υπουργείο Εργασίας είναι  η επικαιροποίηση των οδηγιών σχετικά με την τήρηση των Ατομικών Ιατρικών Φακέλων  των εργαζομένων καθώς και η  διευκόλυνση των Ιατρών Εργασίας κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, η παροχή διευκρινήσεων προς τους εργοδότες σχετικά με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για την υγεία και ασφάλεια και ταυτόχρονα η ευχερέστερη άσκηση του ελεγκτικού έργου των Επιθεωρητών Εργασίας.

Μπορείτε να διαβάσετε την εγκύκλιο εδώ