Το  Ενιαίο Πιστοποιητικό ∆ικαστικής Φερεγγυότητας θα εκδίδεται πλέον από τα κατά τόπους αρµόδια ∆ικαστήρια της Χώρας, σύµφωνα µε τα υποδείγµατα που παρατίθενται στο  Παράστηµα Ι της Εγκυκλίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, κατά τους δυο (2) ακόλουθους τύπους:

 • «Ενιαίο Πιστοποιητικό ∆ικαστικής Φερεγγυότητας» που αφορά στα Νοµικά Πρόσωπα, συµπεριλαµβανοµένων των Σωµατείων και των Συνεταιρισµών και
 • «Ενιαίο Πιστοποιητικό ∆ικαστικής Φερεγγυότητας» που αφορά στα Φυσικά Πρόσωπα.
 • Κατόπιν αυτού, τα  πιστοποιητικά που καταργούνται -παύουν να εκδίδονται και αντικαθίστανται από το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας είναι τα εξής :
 • Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή
 • Πιστοποιητικό περί μη λύσεως ή λύσεως και μη πτωχεύσεως ή πτωχεύσεως του συνεταιρισμού
 • Πιστοποιητικό περί μη θέσεως εταιρίας σε εκκαθάριση
 • Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης περί ενάρξεως των διαδικασιών που προβλέπουν οι περιπτώσεις των καταργημένων ήδη άρθρων 44 & 45 Ν. 1892/1990 (Επικύρωση Συμφωνίας Πιστωτών και εταιρίας και Διορισμός Επιτρόπου) και των άρθρων 46 & 46α, 46β, και 46γ (θέση σε ειδική εκκαθάριση) του ίδιου ως άνω Ν. 1892/1990
 • Βεβαίωση περί κατάργησης της διάταξης του άρθρου 46 ν. 1892/1990 (περί ειδικής εκκαθάρισης)
 • Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης
 • Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης – πτωχευτικού συμβιβασμού – δήλωση παύσης πληρωμών
 • Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση
 • Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για συνδιαλλαγή – εξυγίανση κατ’ άρθρο 99 ν. 3588/2007
 • Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης σχεδίου αναδιοργάνωσης (αφορά και έκδοση απόφασης)
 • Πιστοποιητικό περί μη εκκαθάρισης
 • Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης θέσης σε εκκαθάριση
 • Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για θέση σε ειδική εκκαθάριση (αφορά και έκδοση απόφασης)
 • Πιστοποιητικό περί μη διορισμού ή αντικατάστασης εκκαθαριστή ή συνεκκαθαριστή
 • Πιστοποιητικό περί μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση
 • Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για αναγκαστική διαχείριση Πιστοποιητικό περί μη έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης
 • Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης περί λύσεως εταιρίας (μόνο ΑΕ)
 • Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης λύσης ΟΕ/ΕΕ
 • Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης λύσης σωματείων – συλλόγων
 • Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης λύσης αστικών εταιριών
 • Πιστοποιητικό περί μη υπαγωγής σε έκτακτη διαδικασία ρύθμισης υποχρεώσεων εμπόρων
 • Πιστοποιητικό περί μη υπαγωγής στην ειδική διαχείριση (ν. 4307/2014)
 • Πιστοποιητικό περί λύσης ή εκκαθάρισης αγροτικού ή δασικού συνεταιρισμού
 • Πιστοποιητικό περί μη λύσης εταιρίας