Στο Γ.Ε.ΜΗ. εγγράφονται  υποχρεωτικά όλα τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική δραστηριότητα, καθώς και τα υποκαταστήματα αυτών, αναφέρει η εγκύκλιος του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Επιπλέον, θεσπίζονται νέα Μητρώα:

α) Μητρώο Μη Εμπορικής Οικονομικής Δραστηριότητας (Μ.Μ.Ε.Ο.Δ) 

Εγγράφονται υποχρεωτικά στο διακριτό Μητρώο Μη Εμπορικής Οικονομικής Δραστηριότητας (Μ.Μ.Ε.Ο.Δ), το οποίο τηρείται στο πληροφοριακό σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ.:
α) τα σωματεία των άρθρων 78 έως 107 ΑΚ,
β) τα ιδρύματα των άρθρων 108 έως 121 ΑΚ,
γ) οι επιτροπές εράνων των άρθρων 122 έως 126 ΑΚ,
δ) οι αστικές εταιρείες χωρίς νομική προσωπικότητα των άρθρων 741 έως 783 ΑΚ.

β) Γενικό Μητρώο Μελών Επιστημονικών Φορέων (ΓΕ.Μ.Μ.Ε.Φ.)

Εγγράφονται προαιρετικά στο Γενικό Μητρώο Μελών Επιστημονικών Φορέων (ΓΕ.Μ.Μ.Ε.Φ.) τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν ελεύθερη επαγγελματική δραστηριότητα χωρίς να διενεργούν εμπορικές πράξεις και είναι εγγεγραμμένα στους κατωτέρω επιστημονικούς φορείς ή στα μέλη αυτών:

– Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος
– Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος
– Ολομέλεια Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος
– Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος
– Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία
– Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
– Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος
– Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος
– Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος.