Το Υπουργείο Ανάπτυξης εξέδωσε  εγκύκλιο με την οποία  παρέχει  οδηγίς σχετικά με τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες έγκρισης και χρηματοδότησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2023 και τον προγραμματισμό δαπανών του ΠΔΕ για τα έτη 2024-2026 .

Το ΠΔΕ, ως βασικό εργαλείο αναπτυξιακής πολιτικής, όπως αναφέρει η εγκύκλιος, πρόκειται να ενισχύσει σημαντικά την δυναμική ανάκαμψη της οικονομίας προκειμένου η Ελλάδα να εισέλθει σε έναν ενάρετο μακροχρόνιο κύκλο δημοσιονομικής σταθερότητας, υψηλής, διατηρήσιμης, έξυπνης και πράσινης οικονομικής ανάπτυξης και αυξανόμενης κοινωνικής ευημερίας.

Βασική παράμετρος του Προϋπολογισμού 2023 είναι η διασφάλιση της εισροής πόρων από την Ε.Ε. στην χώρα μας.

Οι διαδικασίες έγκρισης και χρηματοδότησης του ΠΔΕ 2023, καθώς και ο προγραμματισμός των δαπανών του ΠΔΕ 2024-2026, που περιγράφονται στην παρούσα εγκύκλιο:

α) είναι σύμφωνες με την οικονομική πολιτική της χώρας, που υλοποιείται με την στήριξη των Ευρωπαϊκών Θεσμών.

β) ακολουθούν τις αλλαγές και τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών εκτέλεσης του ΠΔΕ που στοχεύουν στην ουσιαστική αναμόρφωση του πλαισίου χρηματοδότησης των δημοσίων επενδύσεων της χώρας και συνακόλουθα στη μεγιστοποίηση της απορρόφησης των διατιθέμενων πόρων.

Μπορείτε να διαβάσετε την εγκύκλιο εδώ