Ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξέδωσε εγκύκλιο που καταγράφει  τις προϋποθέσεις χωροθέτησης πλωτών εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, επεξηγώντας την  υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/2019 (Β΄ 436)  ΚΥΑ «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την εγκατάσταση και τη λειτουργία έργων και δραστηριοτήτων “Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών”», την  υπ’ αρ. 3231.8/1/1989  Υ.Α. (Β΄ 573) «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας σε πλοία και πλωτά ναυπηγήματα, που χρησιμοποιούνται σα πλωτές ευκολίες υποδοχής πετρελαιοειδών καταλοίπων», την υπ΄αριθμ. Υ.Α.   ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 (Β΄ 841) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 υπουργικής απόφασης “Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 – Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, τον  ν. 4014/2011 (Α΄ 209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος»  και τον  ν. 2932/2001 (Α΄ 145) «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής – Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις» .