Η  προσκόμιση ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς στο πλαίσιο εκτέλεσης συμβάσεων που εμπίπτουν στις ανωτέρω διατάξεις, η σύναψη των οποίων έχει διενεργηθεί από φορείς της Κεντρικής Διοίκησης  μετά την 1η.1. τρέχοντος έτους, αποτελεί υποχρέωση του οικείου οικονομικού φορέα, η οποία απορρέει όχι μόνο από την υφιστάμενη νομοθεσία, αλλά αποτελεί και συμβατική υποχρέωση του, αναφέρει συμπερασματικά η Εγκύκλιος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους