Το Τμήμα Διαχείρισης Εσόδων του ΕΦΚΑ έκρινε  αναγκαίο να υπενθυμίσει  τα αναφερόμενα στις εγκυκλίους  του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σχετικά με  τις βεβαιώσεις που απαιτούνται για την είσπραξη Λογαριασμών Δημοσίων Έργων  από Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού), Δημόσιες, Δημοτικές και Κοινοτικές επιχειρήσεις δημόσιας ή κοινής ωφελείας και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Συγκεκριμένα υπενθυμίζει ότι:

Κάθε υπηρεσία από τις πιο πάνω αναφερόμενες, υποχρεούται πριν από την κάθε εξόφληση ή οποιαδήποτε τμηματική καταβολή χρημάτων, να απαιτεί την προσκόμιση βεβαίωσης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την καταβολή των οφειλόμενων προς αυτό εισφορών ή άλλων συναφών οφειλών.

Σε αντίθετη περίπτωση παρακρατεί το αντίστοιχο ποσό και το καταβάλλει απευθείας στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Οι οφειλές που λαμβάνονται υπόψη για τη χορήγηση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας σε Ανάδοχο αφορούν:

• Στο έργο για το οποίο ζητείται η βεβαίωση.

• Στην επιχείρηση του Αναδόχου, καθώς και τυχόν υπάρχουσες εργοδοτικές οφειλές για τις οποίες έχει ευθύνη για την εξόφλησή τους.

Στις περιπτώσεις που οι επιχειρήσεις  έχουν ρυθμίσει την οφειλή της έδρας τους και τηρούν τους όρους της ρύθμισης και δεν υφίσταται οφειλή του συγκεκριμένου δημόσιου έργου, για το οποίο ζητείται η Βεβαίωση, χορηγείται Βεβαίωση Μη Οφειλής, χωρίς να ερευνώνται οφειλές από άλλα Δημόσια Έργα. Αντίθετα, οφειλές από τυχόν ιδιωτικά οικοδομοτεχνικά έργα της επιχείρησης του Αναδόχου λαμβάνονται υπόψη. Σε περίπτωση που υπάρχει οφειλή (ρυθμισμένη ή μη) για το έργο, για το
οποίο ζητείται η Βεβαίωση, χορηγείται Βεβαίωση Οφειλής, στην οποία απεικονίζεται το σύνολο της οφειλής του έργου.

Η εγκύκλιος βρίσκεται εδώ