Ο ΕΦΚΑ ενημερώνει  ότι η αρμοδιότητα εξυπηρέτησης των υπαγόμενων προσώπων στην ασφάλιση του τ.ΕΤΑΑ για θέματα Παροχών σε Είδος αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Παροχών & Υγείας, κατανέμεται ως ακολούθως:

Α. Τα Τμήματα Μητρώου των Τοπικών Διευθύνσεων του e-ΕΦΚΑ έχουν την αρμοδιότητα:
α) Χορήγησης – παράτασης της ασφαλιστικής ικανότητας των άμεσα ασφαλισμένων και συνταξιούχων, καθώς και των προστατευόμενων μελών τους και έκδοση σχετικών βεβαιώσεων.
β) Χορήγησης Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας (Ε.Κ.Α.Α.), στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατό να ολοκληρωθεί ηλεκτρονικά, και των κοινοτικών εντύπων.

Β. Με την αριθ. 521555/15-12-2021 απόφαση Διοικητή e-ΕΦΚΑ (ΑΔΑ: ΩΤΣΟ46ΜΑΠΣ-Ο5Μ & ΦΕΚ Β5970) μεταφέρεται από τις Τοπικές Διευθύνσεις του e-ΕΦΚΑ στη Γενική Διεύθυνση Παροχών και Υγείας η αρμοδιότητα χορηγήσης παροχών μόνο για τις περιπτώσεις που δεν υποστηρίζονται από τις ηλεκτρονικές εφαρμογές του e-ΕΦΚΑ. Ειδικότερα:

Παροχές σε χρήμα ασφαλισμένων του τ. ΕΤΑΑ:
α) Οι ασφαλισμένοι των Περιφερειών Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας, Ιονίων Νήσων, Πελοποννήσου, Αττικής, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης θα αποστέλλουν τις αιτήσεις με τα σχετικά δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Α’ Παροχών για τη χορήγηση επιδόματος μητρότητας και εξόδων κηδείας, και στη Διεύθυνση Β’ Παροχών, για τη χορήγηση επιδομάτος ασθένειας και λοιπών παροχών.
β) Οι ασφαλισμένοι των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου, καθώς και για το αυτοδιοίκητο τμήμα του Αγίου Όρους θα αποστέλλουν τα αιτήματα, αδιακρίτως είδους παροχής, στην Διεύθυνση Γ’ Παροχών με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
Επισημαίνεται  ότι οι έμμισθοι ασφαλισμένοι του τ.ΕΤΑΑ/ Τομέας Υγείας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων και Τομέας Υγείας Υγειονομικών, υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση χορήγησης επιδόματος ασθενείας και μητρότητας καθώς διέπονται από τις διατάξεις της νομοθεσίας του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στην ιστοσελίδα του e- ΕΦΚΑ https://www.efka.gov.gr/el/elektronikes-vperesies.

Σημείωση:

Η υποβολή όλων των παραπάνω αιτήσεων και δικαιολογητικών θα γίνεται ηλεκτρονικά προς την κατά περίπτωση αρμόδια Διεύθυνση και στη συνέχεια μέσω ταχυδρομείου ή μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς.

Η Εγκύκλιος βρίσκεται εδώ