Από 01.06.2022 επέρχεται μείωση στις εισφορές του κλάδου επικουρικής ασφάλισης για μισθωτούς και μη μισθωτούς ασφαλισμένους, ως εξής:

Α) Μισθωτοί (Παλαιοί και Νέοι ) ιδιωτικού και δημόσιου τομέα

Το συνολικό ποσοστό εισφορών διαμορφώνεται/μειώνεται σε 6% (από 6,50%), επιμεριζόμενο εξίσου (από 3%) σε ασφαλισμένο και εργοδότη.

Η εν λόγω μεταβολή αφορά και τους υπαγόμενους στην ασφάλιση του Τ.Ε.Κ.Α.

Β) Μη Μισθωτοί (Αυτοαπασχολούμενοι, Ελεύθεροι Επαγγελματίες )

Τα ποσά εισφορών Κλάδου Επικουρικής ασφάλισης για: α) Αυτοαπασχολούμενους β) Ασφαλισμένους στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) και γ) Μη μισθωτούς ασφαλισμένους (Υγειονομικούς – Αυτοαπασχολούμενους ) που υπάγονται προαιρετικά στην ασφάλιση του Κλάδου Επικουρικής από 1/1/2021 μειώνονται  από 01.06.2022, ως αναφέρεται στον πίνακα της εγκυκλίου του ΕΦΚΑ