Ως γνωστόν,  οι δημόσιες συμβάσεις και οι συμβάσεις παραχώρησης δεν πρέπει να ανατίθενται σε οικονομικούς φορείς που έχουν κριθεί ένοχοι για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ενεργητική δωροδοκία , απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, τρομοκρατικά εγκλήματα, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και εμπορία ανθρώπων.

Η υποχρέωση αποκλεισμού, ως αυτόματη απόρροια της εν λόγω ποινικής καταδίκης, ισχύει για όλους τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων στην Ελλάδα ανεξαρτήτως της νομικής μορφής που έχουν.

Επομένως, οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται αρχικά να δηλώσουν στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  τυχόν καταδίκη για τα ως άνω αδικήματ , παρέχοντας πληροφορίες για τον χρόνο έκδοσης της καταδικαστικής απόφασης, το πρόσωπο του καταδικασθέντος, τον λόγο της καταδίκης και τη διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού, εφόσον καθορίζεται στην καταδικαστική απόφαση καθώς και τυχόν επανορθωτικά μέτρα που πιθανόν έχουν λάβει για την άρση των συνεπειών των αδικημάτων.

Στη συνέχεια, ο προσωρινός ανάδοχος (νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων), υποχρεούται να προσκομίσει, μεταξύ άλλων,  απόσπασμα του σχετικού μητρώου,, από το οποίο προκύπτει η (μη) συνδρομή λόγου αποκλεισμού. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα μέλη της διοίκησης του εν λόγω οικονομικού φορέα φορέα, αναφέρει, εκτός των άλλων, η σχετική εγκύκλιος της ΕΑΔΗΣΥ