Οι προθεσμίες των άρθρων 365,  366 και 367 του ν. 4412/2016  για την εξέταση των  προδικαστικών προσφυγών και την έκδοση της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ, αναστέλλονται κατά το διάστημα από 1η μέχρι και 31 Αυγούστου 2023. Κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής οι προδικαστικές προσφυγές, τα αιτήματα αναστολής της διαγωνιστικής διαδικασίας και τα αιτήματα λήψης προσωρινών μέτρων που αφορούν κατεπείγουσες περιπτώσεις διαγωνιστικών διαδικασιών για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή διαγωνιστικές διαδικασίες συναπτόμενες με έργα, υπηρεσίες ή προμήθειες, τα οποία χρηματοδοτούνται, εν όλω ή εν μέρει, από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, εξετάζονται από Κλιμάκια Διακοπών της ΕΑΔΗΣΥ.

Ωστόσο, δεν αναστέλλονται η προθεσμία άσκησης της  προδικαστικής  προσφυγής , καθώς και των παρεμβάσεων εκ μέρους των οικονομικών φορέων ούτε και οι διαδικαστικές ενέργειες και προθεσμίες που αφορούν στην
αναθέτουσα αρχή , όπως ιδίως, αυτές που αφορούν στην κοινοποίηση των αποφάσεών της στους οικονομικούς φορείς, στην κοινοποίηση της τυχόν ασκηθείσας προσφυγής και των παρεμβάσεων στους ενδιαφερόμενους, στην αποστολή του πλήρους φάκελου της υπόθεσης και των απόψεών της στην ΕΑΔΗΣΥ, καθώς και στην υποβολή συμπληρωματικού υπομνήματος επί ασκηθείσας προσφυγής.

Μπορείτε να διαβάσετε την εγκύκλιο εδώ