Τα κατώτατα όρια  εφαρμογής των Κοινοτικών Οδηγιών για τη διετία από 01/01/2024 έως 31/12/2025 διαμορφώνονται ως ακολούθως:

Α) Για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, το ποσό «5 382 000 EUR» αντικαθίσταται από το ποσό «5 538 000 EUR»,

Β) για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων μελετών και τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών) που ανατίθενται από κεντρικές κυβερνητικές αρχές και για διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνονται από τις εν λόγω αρχές,το ποσό «140 000 EUR» αντικαθίσταται από το ποσό «143 000 EUR»,

Γ) για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων μελετών και τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών) που ανατίθενται από μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές και για διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνονται από τις εν λόγω αρχές,  το ποσό «215 000 EUR» αντικαθίσταται από το ποσό «221 000 EUR»

Μπορείτε να διαβάσετε  την σχετική εγκύκλιο εδώ