Διευκρινίσεις σχετικά με τον υπολογισμό από τα ακαθάριστα έσοδα αποσβέσεων επί της αξίας των εισφερόμενων παγίων περιουσιακών στοιχείων από την συγχωνευόμενη επιχείρηση, όταν η αξία, κατόπιν εκτίμησης, είναι μικρότερη από τη φορολογική αναπόσβεστη αξία παρέχει η Εγκύκλιος 2219/2021 της ΑΑΔΕ.