Οδηγίες σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των ασφαλιστικών εισφορών που καταβάλλονται σε ημεδαπά Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης και Ιδρύματα Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών που έχουν ιδρυθεί σε άλλο κράτος-μέλος και ασκούν διασυνοριακή δραστηριότητα στην Ελλάδα και των εφάπαξ παροχών που καταβάλλουν αυτά τα Ταμεία παρέχει η υπ΄αριθμ. 2235/2021 Εγκύκλιος της ΑΑΔΕ.