Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων εξέδωσε εγκύκλιο  με την οποία παρέχονται οδηγίες προς τις αναθέτουσες αρχές σχετικά με τη διαδικασία εξέτασης της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων που λαμβάνουν οι οικονομικοί φορείς,  προκειμένου να αποδείξουν την αξιοπιστία τους, μολονότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού σύμφωνα με τη νομοθεσία των δημοσίων συμβάσεων.

Η Επιτροπή που εκδίδει γνώμη επί των αιτημάτων της Αναθέτουσας Αρχής  απαρτίζεται από:
α) έναν (1) εκπρόσωπο της ΕΑΑΔΗΣΥ, που εκτελεί χρέη Προέδρου,
β) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
γ) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,
δ) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας και
ε) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με τους αναπληρωτές τους.
Η θητεία των μελών της επιτροπής  είναι τριετής.

Το αίτημα της αναθέτουσας αρχής για την έκδοση σύμφωνης γνώμης της Επιτροπής θα πρέπει να υποβάλλεται πριν τη λήψη της απόφασης περί επάρκειας ή μη των αξιολογούμενων επανορθωτικών μέτρων από το αποφασίζον όργανο της αναθέτουσας αρχής. Τούτο, εξάλλου, επιβάλλεται κάθε φορά που ο νόμος απαιτεί προηγούμενη (σύμφωνη) γνώμη γνωμοδοτικού οργάνου προκειμένου το τελικώς αποφασίζον όργανο να εκδώσει την απόφασή του. Επομένως, στην Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλεται προς γνωμοδότηση η σχετική απόφαση περί επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων σε μορφή σχεδίου και όχι ήδη εκδοθείσας απόφασης.
Το σχέδιο απόφασης περί της επάρκειας ή μη των επικαλούμενων επανορθωτικών μέτρων, που αποστέλλεται στην Επιτροπή προς γνωμοδότηση, θα πρέπει να είναι πλήρως και ειδικώς αιτιολογημένο.

Προϋπόθεση για την κίνηση της διαδικασίας των επανορθωτικών μέτρων αποτελεί η εκ μέρους των αρμοδίων οργάνων της κατά περίπτωση αναθέτουσας αρχής κατάγνωση της συνδρομής συγκεκριμένου λόγου αποκλεισμού, και όχι απλώς η εκ μέρους του οικονομικού φορέα παράθεση στο ΕΕΕΣ, κατόπιν καταφατικής απάντησης στο οικείο ερώτημα, πραγματικών περιστατικών, που ενδέχεται να συγκροτούν λόγο αποκλεισμού. Επισημαίνεται ότι η καταφατική απάντηση εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε οιοδήποτε ερώτημα του ΕΕΕΣ δεν συνεπάγεται άνευ ετέρου τη στοιχειοθέτηση του οικείου λόγου αποκλεισμού, αλλά αποσκοπεί στο να λαμβάνει η εκάστοτε αναθέτουσα αρχή πλήρη γνώση όλων των αναγκαίων στοιχείων για την εκφορά της κρίσης της περί της συνδρομής ή μη του λόγου αποκλεισμού.

Επομένως, η αξιολόγηση των επικαλούμενων από τον οικονομικό φορέα ληφθέντων επανορθωτικών μέτρων, επί της οποίας ζητείται και η σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής, προϋποθέτει ότι η αναθέτουσα αρχή έχει προηγουμένως κρίνει αρμοδίως ότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού του άρθρου 73 Ν. 4412/2016. Η γνωμοδοτική αρμοδιότητα της Επιτροπής Επανορθωτικών Μέτρων εξικνείται στην παροχή σύμφωνης γνώμης επί της επάρκειας ή μη των ληφθέντων από τον οικονομικό φορέα επανορθωτικών μέτρων, χωρίς να υπεισέρχεται σε ουσιαστικές αξιολογικές κρίσεις περί της συνδρομής ή μη του σχετικού λόγου αποκλεισμού.

Μπορείτε να διαβάσετε την εγκύκλιο εδώ