Αίτηση για ρύθμιση οφειλών μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού δύναται να υποβάλει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα. Ειδικότερα, πτωχευτική ικανότητα έχουν τα φυσικά πρόσωπα καθώς επίσης και τα νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν οικονομικό σκοπό. Η πτωχευτική ικανότητα μπορεί να αποδίδεται και σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που δεν επιδιώκουν οικονομικό σκοπό, αλλά ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

Η εγκύκλιος 44/2021 του ΚΕΑΟ αναφέρεται λεπτομερώς στην  διαδικασία εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών .