Το Υπουργείο Ανάπτυξης εξέδωσε εγκύκλιο με την οποία επισημαίνει την  τεχνική αδυναμία να υποβληθεί οποιαδήποτε νέα αίτηση καταχώρισης πράξης ή στοιχείου είτε στο Πληροφοριακό Σύστημα (Π/Σ) του Γ.Ε.ΜΗ. είτε στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., μέχρι να ολοκληρωθεί η καταχώρηση των πράξεων που εκκρεμούν.
Η  αναστολή καταχώρισης τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου 2022, γεγονός που σημαίνει ότι από την ημερομηνία αυτή και μετά οι υπόχρεοι εγγραφής δεν θα μπορούν να υποβάλλουν οιαδήποτε  αίτηση νέας καταχώρησης έως την ολοκλήρωση της καταχώρησης των πράξεων  που εκκρεμούν.
Οι λόγοι της αναστολής καταχώρισης είναι οι εξής;

α) η μη εμπρόθεσμη δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών του καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ.
β) η έλλειψη νόμιμης διοίκησης ή εκκαθαριστών για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από έξι (6) μήνες
γ) η παράλειψη δημοσίευσης ισολογισμού έναρξης εκκαθάρισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός (1) έτους από τη θέση της εταιρείας σε κατάσταση λύσης-εκκαθάρισης
δ) η αναστολή ή απενεργοποίηση του ΑΦΜ από την ΑΑΔΔΕ
ε) η παράλειψη πιστοποίησης καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου (για ΑΕ) ή του εταιρικού κεφαλαίου (για ΙΚΕ) εντός των προθεσμιών που ορίζονται στις ειδικότερες διατάξεις

Μετά από την εκπλήρωση δημοσίευσης των απαραίτητων πράξεων σε πόσο χρονικό διάστημα αίρεται άμεσα  η αναστολή καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ

Η εγκύκλιος βρίσκεται εδώ