Εκδόθηκε  Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με Θέμα την: “Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2024-2027 του υποτομέα των ΟΤΑ“.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο , οι Δήμοι, οι περιφέρειες και τα λοιπά νομικά πρόσωπα του υποτομέα των ΟΤΑ πρέπει να υποβάλλουν τους πίνακες μεσοπρόθεσμων προβλέψεων μέχρι την 3η Μαρτίου του 2023.

Στους πίνακες μεσοπρόθεσμων προβλέψεων, θα αποτυπωθούν τα δημοσιονομικά αποτελέσματα των δύο προηγούμενων ετών (2021 και 2022), οι εκτιμήσεις για το έτος 2023 καθώς και οι προβλέψεις αναφορικά με την εξέλιξη των εσόδων, των δαπανών, των απλήρωτων υποχρεώσεων και των λοιπών στοιχείων ισολογισμού για την περίοδο 2024 – 2027.

Επισημαίνεται ότι ότι τα ποσά των προβλέψεων που θα καταγραφούν στους πίνακες δεν δεσμεύουν τους φορείς του υποτομέα των ΟΤΑ κατά την κατάρτιση των προϋπολογισμών των επόμενων οικονομικών ετών.