Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους  εξέδωσε εγκύκλιο, η οποία παρέχει οδηγίες για την ηλεκτρονική τιμολογηση στις δημόσιες συμβάσεις.

Έτσι, από 23.09.2022   έχει αρχίσει η υποχρέωση των αναθετουσών αρχών και αναθετόντων φορέων να παραλαμβάνουν ηλεκτρονικά τιμολόγια που εκδίδονται  στο πλαίσιο των συμβάσεων των ν.4412/2016, 4413/2016  ανεξαρτήτως αξίας σύμβασης.

Ενώ  η υποχρέωση των οικονομικών φορέων για έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων προς τους Φορείς του Δημοσίου Τομέα., ο  χρόνος έναρξης της υποχρέωσης αυτής, το πεδίο εφαρμογής καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, θα καθοριστεί με την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης,

Ωστόσο δίδονται οδηγίες προς τους Φορείς και Αρχές για τη διαχείριση των ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο  εκτέελεσης των Δημοσίων Συμβάσεων