Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων εξέδωσε εγκύκλιο με την οποία  διευκρινίζονται τα ζητήματα που αφορούν στην εφαρμογή των παρ. 9 έως 10α του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 περί εφαρμογής της ρήτρας αναπροσαρμογής των τιμών στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών.

Με την εν λόγω εγκύκλιο δίνονται οδηγίες και παρουσιάζονται παραδείγματα εφαρμογής των οικείων νομοθετικών διατάξεων:

Α. Αναπροσαρμογή των τιμών στις συμβάσεις προμηθειών

Για τις συμβάσεις προμηθειών των οποίων η διαδικασία ανάθεσης εκκινεί από την 01.10.2022 οι Αναθέτουσες Αρχές έχουν δύο επιλογές:

-Επιλογή 1η 

Α.1) Εφαρμόζουν τον μαθηματικό τύπο που προβλέπεται στην παρ. 9α του άρθρου 53 του ν. 4412/2016:
? = ????????ά? × (1 + ???)

Όπου:

ΔΤΚ: ο δείκτης τιμών καταναλωτή της συγκεκριμένης κατηγορίας στην οποία υπάγονται τα αγαθά, όπως έχει ανακοινωθεί από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) για τον μήνα που προηγείταιτου χρόνου παράδοσης των αγαθών, σε σχέση με τον ίδιο μήνα του έτους κατά το οποίο υποβλήθηκε η προσφορά του οικονομικού φορέα, και ανακοινώνεται σε μηνιαία βάση από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Τπροσφοράς: η τιμή της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση και
Τ: η αναπροσαρμοσμένη τιμή.

Α.2) Η εφαρμογή του μαθηματικού τύπου (ρήτρας αναπροσαρμογής) υπόκειται σε τέσσερις (4) προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά:
α) έχουν παρέλθει, κατά το χρόνο παράδοσης των αγαθών, δώδεκα (12) μήνες τουλάχιστον από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, που καθορίζεται στα αρχικά έγγραφα της σύμβασης.

β) Η σύμβαση που συνάπτεται έχει διάρκεια μεγαλύτερη των δώδεκα (12) μηνών.

γ) ο δείκτης τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ), της συγκεκριμένης κατηγορίας, είναι μικρότερος από μείον τρία τοις εκατό (-3%) και μεγαλύτερος από τρία τοις εκατό (3%).

δ) η αναθέτουσα αρχή διαθέτει τις απαραίτητες πιστώσεις για την εφαρμογή της αναπροσαρμογής της τιμής.

Στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή δεν διαθέτει τις αναγκαίες πιστώσεις, μπορεί να εφαρμόζει αναλόγως τη ρήτρα αναπροσαρμογής, με αναπροσαρμογή (αύξηση) των τιμών μονάδας και με παράλληλη μείωση των προς παράδοση ποσοτήτων της προμήθειας προκειμένου να είναι επαρκείς οι ήδη διατιθέμενες πιστώσεις που προκύπτουν από την υφιστάμενη νομική δέσμευση, εφόσον συναινεί ως προς την μείωση αυτή και ο ανάδοχος. Απαιτείται  και τροποποίηση της σύμβασης

Επιλογή 2η
Σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 9α του άρθρου 53 του ν. 4412/2016, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προβλέπει στα έγγραφα της σύμβασης άλλον τύπο αναπροσαρμογής της τιμής εφόσον αυτός είναι σαφής, συγκεκριμένος, αποτυπώνεται μαθηματικά και συντρέχουν διαζευκτικά μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η επιλογή αυτή αιτιολογείται ειδικά βάσει των ιδιαιτεροτήτων της σύμβασης.

β) οι τιμές των αγαθών υπολογίζονται, βάσει επίσημων τιμών αναφοράς (παρατηρητήρια τιμών).

Β. Αναπροσαρμογή των τιμών στις συμβάσεις υπηρεσιών

Για την αναπροσαρμογή των τιμών στις συμβάσεις υπηρεσιών,  στο πλαίσιο διαγωνιστικών διαδικασιών ανάθεσης που εκκινούν από την 01-10-2022, οι αναθέτουσες αρχές  μπορούν να ορίζουν με σαφήνεια στα έγγραφα της σύμβασης ρήτρα περί αναπροσαρμογής της τιμής, υπό τους περιορισμούς του άρθρου 132, τις προϋποθέσεις και τον τρόπο της αναπροσαρμογής αυτής. Στις περιπτώσεις αυτές, για την εφαρμογή της αναπροσαρμογής της τιμής απαιτείται η τροποποίηση της οικείας σύμβασης.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι  δημοσιεύτηκε η εγκύκλιος του Υπουργείου Ανάπτυξης για τον υπολογισμό του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για την εφαρμογή της παρ. 9α του άρθρου 53 Ν. 4412/2016 για παραδόσεις αγαθών που έλαβαν χώρα εντός του μηνός Σεπτεμβρίου 2022.