Οδηγίες για  τη φορολογική μεταχείριση δαπανών που σχετίζονται με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου παρέχει η  υπ΄αριθμ. 2209/2021 Εγκύκλιος  της ΑΑΔΕ.
Πιο συγκεκριμένα διευκρινίζεται ότι οι υπόψιν  δαπάνες εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά των νομικών προσώπων  εφάπαξ κατά το έτος πραγματοποίησής τους και η έκπτωση αυτών διενεργείται εξωλογιστικά με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος στα έτη πραγματοποίησης των εν λόγω δαπανών.