Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης παρέχει οδηγίες για τη διαδικασία επικύρωσης της εκτύπωσης ηλεκτρονικών δημοσίων και ιδιωτικών εγγράφων .

Στην εγκύκλιο εκτός των άλλων αναφέρεται ότι:

Τα ηλεκτρονικά δημόσια έγγραφα γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά με ισχύ ακριβούς αντιγράφου και ως εκ τούτου, οι διοικητές αρχές και τα ΚΕΠ της Χώρας δεν επικυρώνουν αντίγραφα από τα προαναφερόμενα ηλεκτρονικά δημόσια έγγραφα.

Τα ηλεκτρονικά ιδιωτικά έγγραφα, όταν εκτυπωθούν, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά εφόσον φέρουν επικύρωση από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ ή δικηγόρο και συνεπώς, οι διοικητές αρχές και τα ΚΕΠ της Χώρας επικυρώνουν αντίγραφα από ηλεκτρονικά ιδιωτικά έγγραφα.