Στους ασφαλισμένους για πρώτη φορά πριν από την 01/01/1993, οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης για τη λήψη μειωμένης σύνταξης και δεν συμπληρώνουν εκατό (100) ημέρες ασφάλισης εντός του έτους 2020 ή /και του έτους 2021, είναι δυνατή η επέκταση των πέντε ετών για ένα (1) ή δύο (2) έτη, αναλόγως, προκειμένου να συνυπολογιστούν οι ημέρες εργασίας αυτών των ετών

Η διάταξη, η οποία ισχύει από τη δημοσίευσή της στο ΦΕΚ, ήτοι από 20/12/2023, καταλαμβάνει τόσο αιτήσεις συνταξιοδότησης για τη χορήγηση μειωμένης σύνταξης που έχουν υποβληθεί από αυτή την ημερομηνία και μετά όσο και εκκρεμείς αιτήσεις κατά την ημερομηνία αυτή, εφόσον στην κρίσιμη πενταετία περιλαμβάνονται τα έτη 2020 ή /και 2021.
Όσες από τις εν λόγω αιτήσεις έχουν απορριφθεί λόγω μη συμπλήρωσης των 100 ημερών ασφάλισης κατά τα έτη 2020 ή/και 2021, θα πρέπει να επανεξεταστούν οίκοθεν, όπου αυτό είναι εφικτό, ή κατόπιν αίτησης από τους ενδιαφερόμενους ή οποία θα έχει το χαρακτήρα όχλησης.

Τα ανωτέρω αναφέρονται στην εγκύκλιο 2/2024 του ΕΦΚΑ