Η  καταβολή του αδειοδωρόσημου Πάσχα στους εργατοτεχνίτες οικοδόμους θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην σχετική εγκύκλιο του ΕΦΚΑ