Με διαδοχικές τροποποιήσεις της νομοθεσίας   αναπροσαρμόστηκε,  από 01.01.2019 και εν συνεχεία από 01.01.2020, το καθεστώς ασφάλισης των μισθωτών Μηχανικών και των εμμίσθων Δικηγόρων, όσον αφορά τους κλάδους Επικουρικής και Εφάπαξ Παροχής, με συνέπεια να αναδιαμορφωθεί αντίστοιχα η κωδικοποίηση που χρησιμοποιείται για την απεικόνιση της ασφάλισής τους στην Α.Π.Δ., αναφέρει η Εγκύκλιος 65/2021 του ΕΦΚΑ.

Στην εγκύκλιο καταγράφονται λεπτομερείς σχετικές οδηγίες.

Τέλος, με δεδομένο ότι, η εν λόγω τροποποίηση της ασφάλισης επιφέρει και αναπροσαρμογή του ύψους των απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών (ασφαλισμένου και εργοδότη) σε ποσά κατώτερα από τα αρχικά θα είναι σύντομα διαθέσιμη (σε πρώτη φάση στους ασφαλισμένους και εν συνεχεία στους εργοδότες) νέα ηλεκτρονική / διαδικτυακή υπηρεσία επιστροφής των αντίστοιχων αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών, υπό τις προϋποθέσεις που θέτει η σχετική νομοθεσία.