Οδηγίες σχετικά με τη ρύθμιση των ασφαλιστικών εισφορών παρέχει η εγκύκλιος  61/2021 του ΚΕΑΟ.

Συγκεκριμένα στην εν λόγω εγκύκλιο αναφέρεται ότι, με προηγούμενες διαδικασίες, είχε χορηγηθεί παράταση της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών συγκεκριμένων χρονικών περιόδων μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021 στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού.

Τώρα οι οφειλές των προαναφερόμενων χρονικών περιόδων, μετά τη λήξη της προθεσμίας καταβολής, δύνανται να υπαχθούν σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής μέχρι και σε εβδομήντα δύο (72) μηνιαίες δόσεις σύμφωνα με τις διαδικασίες που αναλυτικά περιγράφονται στην ως άνω εγκύκλιο,