Η  Εγκύκλιος επικεντρώνεται στις αλλαγές που έχουν επέλθει στα συνταξιοδοτικά θέματα των ασφαλισμένων με διαδοχικό χρόνο ασφάλισηςκαι αναλύει τα θέματα που αφορούν σε:

Αξιοποίηση του διαδοχικού χρόνου ασφάλισης

Κατά τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και τον υπολογισμό του ποσού της εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης λαμβάνεται υπόψη υποχρεωτικά:
> ο χρόνος ασφάλισης που έχει διανυθεί στον e-ΕΦΚΑ από 1.1. 2017 και μετά.
> ο χρόνος ασφάλισης του πρώην φορέα με τη δραστηριότητα του οποίου συνεχίζεται η ασφάλιση στον e-ΕΦΚΑ.

Παράλληλο χρόνο ασφάλισης

Η αξιοποίηση του παράλληλου χρόνου ασφάλισης θα πραγματοποιείται κατά την εξέταση συνταξιοδοτικών αιτημάτων:
> με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης ή
> με βάση το αυτοτελές δικαίωμα, με την προϋπόθεση ότι ζητείται η αξιοποίηση του παράλληλου χρόνου ασφάλισης του άλλου πρώην φορέα (είτε για προσαύξηση είτε για υπολογισμό 2ης ανταποδοτικής σύνταξης) διότι τηρείται απαρέγκλιτα η γενική αρχή ότι δεν επιτρέπεται διάσπαση του χρόνου ασφάλισης των ενταχθέντων φορέων στον e-ΕΦΚΑ σε όλες τις περιπτώσεις, είτε κατά τη συνταξιοδότηση με τις διατάξεις της διαδοχικής, είτε με αυτοτελές δικαίωμα και προσαύξηση του παράλληλου χρόνου.

Παράλληλη Απασχόληση 

Για τους ασφαλισμένους που υπάγονταν υποχρεωτικά στην ασφάλιση δύο πρώην φορέων κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο για την ίδια απασχόληση διακρίνονται  τα εξής:
> Εφόσον από 01.01.2017 ο παλαιός ασφαλισμένος (προ του 1993) επιλέξει προαιρετικά με αίτησή του να συνεχίσει την ασφάλισή του σε δύο πρώην φορείς και να καταβάλει διπλές εισφορές, ο ασφαλισμένος δημιουργεί χρόνο ασφάλισης και στους δύο πρώην φορείς και κατά τη συνταξιοδότησή του επιλέγει, σε πιο πρώην φορέα θα ληφθεί υπόψη ο χρόνος αυτός.
> Οι ασφαλισμένοι, οι οποίοι δεν επέλεξαν από 01.01.2017 την προαιρετική συνέχιση της διπλής ασφάλισης και για τους οποίους έχει διακοπεί η διπλή καταβολή ασφαλιστικών εισφορών από 01.01.2017 και εφεξής, δημιουργούν χρόνο ασφάλισης σε έναν μόνο πρώην φορέα, ήτοι στο πρώην φορέα που καταβάλουν τη μοναδική εισφορά.

 Χρόνο Ασφάλισης

Από 1/1/2017, ο χρόνος που διανύεται στον Ε.Φ.Κ.Α. λογίζεται ως χρόνος που έχει διανυθεί στον ενταχθέντα φορέα που ο ασφαλισμένος, βάσει της απασχόλησής του, είχε υποχρέωση υπαγωγής πριν την ένταξη αυτού στον Ε.Φ.Κ.Α..
Ο χρόνος ασφάλισης που έχει διανυθεί στον e-ΕΦΚΑ από 1.1.2017 και μετά, καθώς και ο χρόνος ασφάλισης πρώην φορέα με τη δραστηριότητα του οποίου συνεχίζεται η ασφάλιση στον e-ΕΦΚΑ λαμβάνονται υποχρεωτικά κατά τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και τον υπολογισμό του ποσού της εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης.
Χρόνος ασφάλισης που λαμβάνεται υπόψη για την πλήρωση των προϋποθέσεων αρμοδιότητας για την κρίση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης είναι ο χρόνος υποχρεωτικής ή προαιρετικής ασφάλισης, καθώς και ο χρόνος αναγνώρισης στρατιωτικής υπηρεσίας ο οποίος λαμβάνεται υπόψη μόνο για την συμπλήρωση των 1.000 ημερών ασφάλισης καθώς και των 600 ημερών ασφάλισης.

Στην εγκύκλιο περέχονται και διευκρινιστικά παραδείγματα καθώς και επιπλέον  δειυκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία εξέτασης των συνταξιοδοτικών ζητημάτων και εν τέλει με  το ποσό της σύνταξης που απονέμεται