Σημαντικές οι επισημάνσεις που περιέχονται στην Εγκύκλιο 48/2020 του ΕΦΚΑ και αφορούν στην ασφάλιση των μισθωτών Μηχανικών στον κλάδο Προνοίας του τ. ΕΤΕΑΕΠ.

Στην εν λόγω εγκύκλιο αναφέρεται, εκτός των άλλων, ότι από 01.01.2020 οι ασφαλισμένοι κατατάσσονται σε 3 κατηγορίες: 1η , 2η ή 3η και το ποσό της μηνιαίας εισφοράς ανέρχεται σε 26,31 και 37 ευρώ αντιστοίχως.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020  οι ασφαλισμένοι κατατάσσονται υποχρεωτικά στην 1η ασφαλιστική κατηγορία, ενώ από 01.07.2020 οι ασφαλισμένοι επιλέγουν κατηγορία και, αν δεν επιλέξουν, κατατάσσονται υποχρεωτικά στην 1η.

Ο ασφαλισμένος με αίτημά του γνωστοποιεί τη βούλησή του στον εργοδότη προκειμένου να συμπεριληφθεί στην ΑΠΔ.

Ως χρόνος έναρξης εφαρμογής της διαδικασίας ορίζεται η 01.10.2020. Συνεπώς στην ΑΠΔ του μηνός Οκτωβρίου πρέπει οι απασχολούμενοι Μηχανικοί να δηλωθούν με τα νέα δεδομένα.

Στην εγκύκλο παρέχονται αναλυτικές οδηγίες, παραδείγματα και πίνακες εφαρμογών.