Η εγκύκλιος 41/2021 ΕΦΚΑ αναφέρεται στις περιπτώσεις που απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας και συγκεκριμένα απαλλάσσονται :

1. Οι δικαιούχοι αμοιβών γενικά από παροχή εξαρτημένης εργασίας, συντάξεων, διατροφής, εξόδων νοσηλείας και κηδείας, εφόσον η πληρωμή γίνεται απευθείας στο
δικαιούχο.
2. Το Ελληνικό Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, εκτός των Δήμων, Κοινοτήτων, Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, Διαδημοτικών, Δημοτικών και Κοινοτικών
Επιχειρήσεων, το Δημόσιο άλλων Κρατών, οι Διεθνείς Οργανισμοί
3. Οι μεταβιβάζοντες αγροτεμάχια αντικειμενικής αξίας κάτω των 5.000 ευρώ.

4. Η Τράπεζα της Ελλάδας & τα αναγνωρισμένα στην Ελλάδα πιστωτικά ιδρύματα.
5. Οι δικαιούχοι των λοιπών ακατάσχετων χρηματικών απαιτήσεων
6. Ο Σύνδικος της πτώχευσης φυσικού ή νομικού προσώπου για πράξεις ή συναλλαγές που αφορούν την πτωχευτική περιουσία,

7. Οι εκμισθωτές κινητών και ακινήτων για τη λήψη του μισθώματος,

8. Οι δικαιούχοι στεγαστικών δανείων για την παροχή υποθήκης προς εξασφάλιση των δανείων αυτών.
9. Οι δικαιούχοι επιδότησης – επιχορήγησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μόνο για την είσπραξη αυτής

10. Οι Διοικητές ή οι πρόεδροι Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης για τις οφειλές των φορέων που διοικούν,
11. Οι ασφαλιστικοί εκκαθαριστές για τα χρέη της ασφαλιστικής επιχείρησης

12. Οι εκκαθαριστές και οι ειδικοί εκκαθαριστές

13. Οι υπό ειδική διαχείριση επιχειρήσεις,
14. Τα μέλη των υπό εκκαθάριση προσωπικών εταιρειών για τη μεταβίβαση εταιρικών ακινήτων αυτών, αναφορικά με τις ατομικές τους οφειλές.
15. Ο εκκαθαριστής, που διορίζεται από το δικαστήριο