Για τη χορήγηση της έγκρισης  εργασιών δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) υποβάλλονται στο πληροφοριακό σύστημα αδειών (e-Άδειες), μεταξύ άλλων, τα εξής γενικά δικαιολογητικά:
– Αίτηση του ιδιοκτήτη ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα, στην οποία αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του και τα στοιχεία του ακινήτου.
– Βεβαίωση – Τεχνική Έκθεση Μηχανικού και Προϋπολογισμός Έργου.

Στη βεβαίωση – τεχνική έκθεση εκτός των άλλων, αναγράφεται ο αριθμός της οικοδομικής άδειας ή άδειας δόμησης ή άλλης άδειας, ή/και ο ηλεκτρονικός αριθμός οριστικής δήλωσης υπαγωγής αυθαιρέτου ή της δήλωσης εξαίρεσης από την κατεδάφιση ή στοιχεία οριστικής εξαίρεσης από την κατεδάφιση δυνάμει άλλου νόμου και περιγράφεται το οικόπεδο ή το γήπεδο, τα κτίσματα καθώς και αναλυτικά οι εργασίες που θα εκτελεστούν σε αυτά, αναφέρει, εκτός των άλλων, η εγκύκλιος 38/2023 του ΕΦΚΑ .

Στο παράρτημα που τη συνοδεύει καταγράφονται οι περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται ΕΕΔΜΚ