Η Εγκύκλιος 35/2023 αναφέρει  ότι κυρώνεται νέος Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (νέος ΚΕΔΕ), ο οποίος διέπει πλέον την διοικητική διαδικασία είσπραξης των δημοσίων εσόδων και ισχύει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από 7/10/2022.

Με τον νέο ΚΕΔΕ επήλθαν μικρές μόνο μεταβολές στις επιμέρους εφαρμοζόμενες διαδικασίες είσπραξης δημοσίων εσόδων και ιδίως ως προς την διαδικασία επίδοσης των πράξεων εκτέλεσης οι οποίες αναλύονται περαιτέρω στη συνέχεια. Ως επί τω πλείστον, πραγματοποιήθηκαν κυρίως ορισμένες αναγκαίες προσαρμογές στις διατάξεις του παλαιού ΚΕΔΕ για την ενίσχυση της νομοτεχνικής και λογικής συνέπειας αυτών, όπως η απόδοσή τους στην δημοτική, η ενσωμάτωση σε αυτές των εκτός ΚΕΔΕ διατάξεων στις οποίες παρέπεμπε ο παλαιός ΚΕΔΕ, η απαλοιφή των παρωχημένων και εξ αυτού σιωπηρά μη εφαρμοζόμενων διατάξεων του παλαιού ΚΕΔΕ π.χ. περί προσωποκράτησης, κλπ.

Μπορείτε να διαβάσετε την εγκύκλιο εδώ