Στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων που αναφέρονται στην Εγκύκλιο 33/2022 του ΕΦΚΑ  εμπίπτουν τα φυσικά πρόσωπα  για τα οποία εκδίδεται Παραστατικό Παρεχόμενων Υπηρεσιών (Π.Π.Υ.) ως παραστατικό αμοιβής τους για πώληση προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών που ασκείται ως ευκαιριακή και παρεπόμενη δραστηριότητα, εφόσον οι συναλλαγές αυτές στο σύνολό τους δεν υπερβαίνουν το ποσό των 10.000 ευρώ ετησίως και δεν έχουν υποχρέωση έναρξης εργασιών στη Δ.Ο.Υ. για την δραστηριότητά τους αυτή.

Από τις κοινοποιούμενες διατάξεις προβλέπεται ότι, τα πρόσωπα που αμείβονται με Παραστατικό Παρεχόμενων Υπηρεσιών (Π.Π.Υ.) καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές στον e – Ε.Φ.Κ.Α. για κύρια σύνταξη καθώς  και για υγειονομική περίθαλψη.

Τα πρόσωπα που πρόκειται να αμειφθούν με τίτλο κτήσης υποχρεούνται να απογραφούν στο Ενιαίο Μητρώο e – Ε.Φ.Κ.Α. με την ιδιότητα του «Αμειβόμενου με παραστατικό παρεχόμενων υπηρεσιών», ανεξάρτητα εάν έχουν ήδη απογραφεί ή όχι για άλλη δραστηριότητα – απασχόληση. Αρμόδια υπηρεσία για την απογραφή είναι η Τοπική Διεύθυνση του τόπου κατοικίας του ασφαλισμένου. Ευνόητο είναι ότι, όσοι έχουν απογραφεί ήδη με την ιδιότητα αυτή, δεν υποχρεούνται σε εκ νέου απογραφή εν όψει των νέων διατάξεων.

Για την απογραφή απαιτείται η υποβολή αντιγράφου σύμβασης, ή, στις περιπτώσεις προφορικής συμφωνίας, Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία δηλώνεται η πρόθεση παροχής υπηρεσιών αμειβόμενου με Παραστατικό Παρεχόμενων Υπηρεσιών. Η διαδικασία της απογραφής διενεργείται άπαξ και ο ασφαλισμένος παραλαμβάνει τη σχετική βεβαίωση που εκδίδεται μέσω της Web εφαρμογής του Ενιαίου Μητρώου e – Ε.Φ.Κ.Α.
Ο αμειβόμενος παραδίδει αντίγραφο της βεβαίωσης απογραφής στον εκδότη/ες του παραστατικού/ών για να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες.

Η απεικόνιση των ασφαλιστικών εισφορών των αμειβόμενων με Π.Π.Υ. περιλαμβάνεται στις αναλυτικές εγγραφές της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) που υποβάλλει ο εργοδότης στον e – Ε.Φ.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων.

Οι ήδη απογεγραμμένοι στον e – Ε.Φ.Κ.Α. εργοδότες συμπεριλαμβάνουν τους αμειβόμενους με Π.Π.Υ. στην Α.Π.Δ. που υποβάλλουν και για το λοιπό απασχολούμενο προσωπικό.

Στην εγκύκλιο περιλαμβάνονται και σχετικά παραδείγματα