Η εγκύκλιος 32/2021 του ΕΦΚΑ διευκρινίζει, εκτός των άλλων, τα εξής :

Η σύνταξη λόγω γήρατος, εφόσον κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης  πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, αρχίζει να καταβάλλεται από την πρώτη ημέρα του επόμενου της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης μήνα. Εάν όμως κατά την ημερομηνία υποβολής  της αίτησης δεν συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις , η έναρξη του δικαιώματος με τα συνεπαγόμενα οικονομικά αποτελέσματα μεταφέρονται στην πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται εκείνου κατά τον οποίο πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις.
Επίσης  τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη συνταξιοδότηση  υποβάλλονται μέχρι την τελευταία ημέρα του πρώτου (1ου) μήνα που έπεται του μήνα υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση.