Δεδομένου ότι αύξηθηκε το όριο  για την καταβολή σύνταξης σε οφειλέτη ασφαλιστικών εισφορών η εγκύκλιος 29/2024 του ΕΦΚΑ παρέχει  σχετικές διευκρινίσεις.

Έτσι, για την υπαγωγή του υποψήφιου συνταξιούχου στη νέα ρύθμιση θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά και να συντρέχουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση, οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Οι οφειλές του προς τον e-ΕΦΚΑ να μην υπερβαίνουν τις τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ. Ως οφειλές νοείται το συνολικά οφειλόμενο ποσό από κάθε είδους ασφαλιστικές εισφορές, οφειλές από αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης, προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης, πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις.

β) Να έχει συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας του ή εφόσον έχει χρόνο ασφάλισης τουλάχιστον σαράντα (40) ετών, το 62ο έτος της ηλικίας του.

γ) Να έχει καταβάλει-εξοφλήσει τις εισφορές που αντιστοιχούν σε χρόνο ασφάλισης τουλάχιστον είκοσι (20) ετών ή έξι (6.000) ημερών ασφάλισης, ανεξάρτητα από τον πρώην φορέα που συμμετέχει στην απονομή της σύνταξης.

δ) Οι τραπεζικές του καταθέσεις να μην ξεπερνούν το ποσό των ) Δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ γενικά.

Στην ως άνω εγκύκλιο παρέχονται πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής  και αποδοχής της αίτησης