Για  όσους ασφαλισμένους δεν έχουν συμπληρώσει τον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης δίδονται δύο δυνατότητες  για να λάβουν σύνταξη, αναφέρει η Εγκύκλιος 29/2022 του ΕΦΚΑ.

Ι. Αναγνώριση υπολειπόμενου χρόνου για τη λήψη σύνταξης

Δικαιούχοι για την εν λόγω αναγνώριση είναι ασφαλισμένοι σε π. Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης που εντάχθηκαν στον e-ΕΦΚΑ.

Προκειμένου οι ανωτέρω ασφαλισμένοι να αναγνωρίσουν χρόνο ασφάλισης θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:
– Να έχουν συμπληρώσει το 67 έτος της ηλικίας τους μέχρι την 31/12/2022.
– Να έχουν πραγματοποιήσει συνολικά από 4350 έως 4499 ημέρες πραγματικής ασφάλισης, αθροιστικά σε έναν ή περισσότερους π. Φορείς που εντάχθηκαν στον e-ΕΦΚΑ
– Να έχουν διακόψει οριστικά την απασχόληση/δραστηριότητα και την πραγματική ή προαιρετική ασφάλιση.
– Να μην έχουν υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης.
– Να μην έχουν συνταξιοδοτηθεί από καμία πηγή στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
– Να μην δικαιούνται σύνταξη από οποιαδήποτε αιτία σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις των φορέων που εντάχθηκαν στον e-ΕΦΚΑ, ή με διατάξεις που εφαρμόζονται
στο Δημόσιο ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή από ασφαλιστικούς φορείς του εξωτερικού
– Να μην έχουν αναγνωρίσει πάνω από πέντε έτη πλασματικού χρόνου ασφάλισης.

II. Συμπλήρωση χρόνου με προαιρετική ασφάλιση

Στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης της ανωτέρω διάταξης μπορούν να υπαχθούν ασφαλισμένοι σε π. φορείς κοινωνικής ασφάλισης που εντάχθηκαν στον e – Ε.Φ.Κ.Α

Οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή είναι οι ακόλουθες :
– Να έχουν υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης.
– Να έχουν ασφαλισθεί για τουλάχιστον 500 ημέρες εργασίας όσον αφορά τους μισθωτούς ή είκοσι (20) μήνες όσον αφορά τους μη μισθωτούς εντός ημερολογιακής περιόδου πέντε  ετών πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.
– Να έχουν διακόψει την ασφάλιση στον e-ΕΦΚΑ.