Οι παλαιοί ασφαλισμένοι  για τους οποίους καταβάλλονταν εισφορές σε δυο ή περισσότερους ενταχθέντες στον e-ΕΦΚΑ πρώην φορείς, τομείς, κλάδους ή
λογαριασμούς έως τις 31.12.2016, έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν στον e – ΕΦΚΑ μέχρι τις 31/12/2022, δήλωση επιλογής φορέα και καταβολής εισφορών την οποία
θα πρέπει να κοινοποιήσουν στον εργοδότη τους, με την οποία:

Α. Θα μπορούν να επιλέξουν τον ενταχθέντα στον e–ΕΦΚΑ, πρώην φορέα, τομέα,κλάδο ή λογαριασμό, στην ασφάλιση του οποίου υποχρεωτικά προσμετράται  ο
χρόνος ασφάλισης από 1/1/2017 και εφεξής.

Β. Θα μπορούν να επιλέξουν να συνεχίσουν προαιρετικά την ασφάλισή τους και στον δεύτερο πρώην φορέα, τομέα, κλάδο ή λογαριασμό, στον οποίο υπάγονται,
καταβάλλοντας όμως οι ίδιοι επί των αποδοχών τους το συνολικό ποσοστό εισφοράς εργοδότη και ασφαλισμένου. Η προαιρετική ασφάλιση πραγματοποιείται άπαξ, εκκινεί αναδρομικά από 1/1/2017 ή από τη στιγμή της δήλωσης καταβολής εισφορών, σύμφωνα με την επιλογή του ασφαλισμένου, αναφέρει εκτός των άλλων η Εγκύκλιος 19/2022 του ΕΦΚΑ .