Η Εγκύκλιος 14/2020 του Υπουργείου Εργασίας παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων μερικής απασχόλησης και την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας.

Στα πλαίσια αυτά, εκτός από τις κυρώσεις-πρόστιμα που  ήδη έχουν προβλεφθεί, προβλέπεται συστηματοποίηση των ελέγχων με τη διενέργεια υποχρεωτικών επανελέγχων   σε εργοδότες που έχουν ήδη υποπέσει σε παραβάσεις.

Επιπλέον, υπο προϋποθέσεις, υφίσταται δυνατότητα μείωσης των προστίμων καθώς και αύξησης αυτών σε περίπτωση υποτροπής του εργοδότη