Στα πρόσωπα, που λόγω ιδιότητας, είχαν υποχρέωση ασφάλισης  σε δύο ή περισσότερους πρώην φορείς για την ίδια απασχόληση παρέχεται  η δυνατότητα επιλογής, κατόπιν υποβολής δήλωσης στον e-ΕΦΚΑ έως τις 31/12/2022, του ενταχθέντα στον e-ΕΦΚΑ πρώην φορέα, τομέα, κλάδο ή λογαριασμό, στην ασφάλιση του οποίου προσμετράται ο χρόνος ασφάλισής τους υποχρεωτικά από 1.1.2017 και εφεξής.
Συνεπώς, ανάλογα με την επιλογή του ασφαλισμένου ως προς το φορέα αξιοποίησης του χρόνου ασφάλισης από 1.1.2017, διαμορφώνεται ο συνολικός
ασφαλιστικός βίος του ασφαλισμένου, στοιχείο απαραίτητο για την εφαρμογή των διατάξεων της διαδοχικής και της παράλληλης ασφάλισης.
Η ως άνω  διάταξη ισχύει και για τις εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης, αναφέρει, εκτός των άλλων, η Εγκύκλιος 13/2022 του ΕΦΚΑ .